Instytut Prawa Konkurencji - Banasiński, Bychowska, Mrówka, Witkowska-Grochowalska

o ekonomi: To co sprawia, że jest ona najbardziej fascynującą jest to, że jej fundamentalne zasady są tak proste, że każdy jest w stanie je zrozumieć, jednak niewielu je rozumie.

Milton Friedman

Instytut Prawa Konkurencji założyliśmy w 2009r.

Od tego czasu zaufało nam wielu Klientów korporacyjnych oraz z sektora małych i średnich przedsiębiorstw a także instytucje państwowe i samorządowe.

Nasza wiedza i doświadczenie pozwalają nam skutecznie i poprawnie identyfikować oraz analizować problemy związane ze wszelkimi sektorami, z których każdy posiada swoją niewątpliwą specyfikę. Mamy w szczególności doświadczenie na rynkach telekomunikacyjnych, mediowych, energetycznych, spożywczych, farmaceutycznych, budowlanych, wydawniczych i innych.

Na początku nasze doświadczenie opieraliśmy na wieloletnim praktykowaniu prawa konkurencji i prawa konsumenckiego. Uczestniczyliśmy w kształtowaniu regulacji dających podstawę funkcjonowania konkurencyjnego rynku. Współtworzyliśmy projekt ustawy o ochronie konkurencji i konsumentów, przeprowadzając go przez etapy konieczne do ostatecznego wejścia w życie, a także projekty innych aktów prawnych, w tym rozporządzeń wykonawczych do ustawy o ochronie konkurencji i konsumentów.

Prowadziliśmy szereg postępowań antymonopolowych oraz postępowań w sprawie naruszania zbiorowych interesów konsumentów. Uczestniczyliśmy w postępowaniach odwoławczych od decyzji Prezesa UOKiK, przed Sądem Ochrony Konkurencji i Konsumentów, Sądem Apelacyjnym, Sądem Najwyższym.

Wieloletnia praca w organie ochrony konkurencji i konsumentów, a także wieloletnie już doświadczenie rynkowe pozwoliły nam zdobyć szeroką wiedzę praktyczną w zakresie dokonywania szybkich ocen zachowania przedsiębiorców pod kątem stosowania praktyk ograniczających konkurencję (zakazanych przez prawo porozumień między przedsiębiorcami, nadużywania pozycji dominującej) oraz praktyk naruszających zbiorowe interesy konsumentów.

Kierowaliśmy i uczestniczyliśmy w kontrolach prowadzonych przez organ antymonopolowy u przedsiębiorców podejrzanych o stosowanie praktyk ograniczających konkurencję, także w tych przygotowywanych i zlecanych przez Komisję Europejską.

Stale współpracowaliśmy z Komisją Europejską w zakresie postępowań prowadzonych przez Prezesa UOKiK na podstawie przepisów wspólnotowych, a także aktywnie uczestniczyliśmy w spotkaniach przedstawicieli Komisji Europejskiej, właściwych organów państw członkowskich oraz przedstawicieli środowisk biznesowych poświęconych kwestiom związanym z ochroną konkurencji, w tym w szczególności w corocznych spotkaniach szefów organów antymonopolowych, czy też spotkaniach eksperckich związanych z procedurą stosowania wspólnotowego prawa konkurencji.

Posiadamy również szerokie doświadczenie związane z koncentracjami przedsiębiorców (fuzje i przejęcia), zarówno tymi krajowymi, jak też o charakterze wspólnotowym. Posiadamy praktyczną wiedzę związaną z formułowaniem w sposób poprawny i skuteczny wniosków o wydanie zgody na koncentrację przez organ antymonopolowy.

Mamy również wiedzę z zakresu wspólnotowego prawa dotyczącego pomocy publicznej, w tym umiejętność oceny, czy pomoc udzielana przez państwo jest pomocą dozwoloną, czy też zostanie zakwalifikowana przez właściwe organy, jako pomoc zakazana.

Uczestniczyliśmy w przygotowaniach do członkostwa Polski w UE, w tym w szczególności tworzyliśmy projekty regulacji prawnych wdrażających prawo wspólnotowe do polskiego porządku prawnego. Po akcesji Polski do struktur UE współpracowaliśmy przy powstawaniu projektów wspólnotowych aktów prawnych dotyczących ochrony konkurencji i konsumentów.

Posiadamy wiedzę z zakresu zasad funkcjonowania administracji w Polsce, w tym w szczególności praktyczną i teoretyczną znajomość przeprowadzania procesów legislacyjnych, funkcjonowania instytucji unijnych – Rada Unii Europejskiej, Komisja Europejska, Parlament Europejski oraz zasad działania European Competition Network (Europejska Sieć Konkurencji).

ACTIVENET - projektowanie stron internetowych - Marki, Warszawa