Instytut Prawa Konkurencji - Banasiński, Bychowska, Mrówka, Witkowska-Grochowalska

Fizyk, który jest tylko fizykiem, może być pierwszej klasy fizykiem i najbardziej wartościowym członkiem społeczeństwa. Ale wybitnym ekonomistą nie może być ktoś, kto jest tylko ekonomistą. Ekonomista, który jest tylko ekonomistą, jest nie tylko skończonym nudziarzem, lecz jest wręcz niebezpieczny.

Friedrich August von Hayek

Instytut Prawa Konkurencji założyliśmy w 2009r.

Od tego czasu zaufało nam wielu Klientów korporacyjnych oraz z sektora małych i średnich przedsiębiorstw a także instytucje państwowe i samorządowe.

Nasza wiedza i doświadczenie pozwalają nam skutecznie i poprawnie identyfikować oraz analizować problemy związane ze wszelkimi sektorami, z których każdy posiada swoją niewątpliwą specyfikę. Mamy w szczególności doświadczenie na rynkach telekomunikacyjnych, mediowych, energetycznych, spożywczych, farmaceutycznych, budowlanych, wydawniczych i innych.

Na początku nasze doświadczenie opieraliśmy na wieloletnim praktykowaniu prawa konkurencji i prawa konsumenckiego. Uczestniczyliśmy w kształtowaniu regulacji dających podstawę funkcjonowania konkurencyjnego rynku. Współtworzyliśmy projekt ustawy o ochronie konkurencji i konsumentów, przeprowadzając go przez etapy konieczne do ostatecznego wejścia w życie, a także projekty innych aktów prawnych, w tym rozporządzeń wykonawczych do ustawy o ochronie konkurencji i konsumentów.

Prowadziliśmy szereg postępowań antymonopolowych oraz postępowań w sprawie naruszania zbiorowych interesów konsumentów. Uczestniczyliśmy w postępowaniach odwoławczych od decyzji Prezesa UOKiK, przed Sądem Ochrony Konkurencji i Konsumentów, Sądem Apelacyjnym, Sądem Najwyższym.

Wieloletnia praca w organie ochrony konkurencji i konsumentów, a także wieloletnie już doświadczenie rynkowe pozwoliły nam zdobyć szeroką wiedzę praktyczną w zakresie dokonywania szybkich ocen zachowania przedsiębiorców pod kątem stosowania praktyk ograniczających konkurencję (zakazanych przez prawo porozumień między przedsiębiorcami, nadużywania pozycji dominującej) oraz praktyk naruszających zbiorowe interesy konsumentów.

Kierowaliśmy i uczestniczyliśmy w kontrolach prowadzonych przez organ antymonopolowy u przedsiębiorców podejrzanych o stosowanie praktyk ograniczających konkurencję, także w tych przygotowywanych i zlecanych przez Komisję Europejską.

Stale współpracowaliśmy z Komisją Europejską w zakresie postępowań prowadzonych przez Prezesa UOKiK na podstawie przepisów wspólnotowych, a także aktywnie uczestniczyliśmy w spotkaniach przedstawicieli Komisji Europejskiej, właściwych organów państw członkowskich oraz przedstawicieli środowisk biznesowych poświęconych kwestiom związanym z ochroną konkurencji, w tym w szczególności w corocznych spotkaniach szefów organów antymonopolowych, czy też spotkaniach eksperckich związanych z procedurą stosowania wspólnotowego prawa konkurencji.

Posiadamy również szerokie doświadczenie związane z koncentracjami przedsiębiorców (fuzje i przejęcia), zarówno tymi krajowymi, jak też o charakterze wspólnotowym. Posiadamy praktyczną wiedzę związaną z formułowaniem w sposób poprawny i skuteczny wniosków o wydanie zgody na koncentrację przez organ antymonopolowy.

Mamy również wiedzę z zakresu wspólnotowego prawa dotyczącego pomocy publicznej, w tym umiejętność oceny, czy pomoc udzielana przez państwo jest pomocą dozwoloną, czy też zostanie zakwalifikowana przez właściwe organy, jako pomoc zakazana.

Uczestniczyliśmy w przygotowaniach do członkostwa Polski w UE, w tym w szczególności tworzyliśmy projekty regulacji prawnych wdrażających prawo wspólnotowe do polskiego porządku prawnego. Po akcesji Polski do struktur UE współpracowaliśmy przy powstawaniu projektów wspólnotowych aktów prawnych dotyczących ochrony konkurencji i konsumentów.

Posiadamy wiedzę z zakresu zasad funkcjonowania administracji w Polsce, w tym w szczególności praktyczną i teoretyczną znajomość przeprowadzania procesów legislacyjnych, funkcjonowania instytucji unijnych – Rada Unii Europejskiej, Komisja Europejska, Parlament Europejski oraz zasad działania European Competition Network (Europejska Sieć Konkurencji).

ACTIVENET - projektowanie stron internetowych - Marki, Warszawa