Instytut Prawa Konkurencji - Banasiński, Bychowska, Mrówka, Witkowska-Grochowalska

Fizyk, który jest tylko fizykiem, może być pierwszej klasy fizykiem i najbardziej wartościowym członkiem społeczeństwa. Ale wybitnym ekonomistą nie może być ktoś, kto jest tylko ekonomistą. Ekonomista, który jest tylko ekonomistą, jest nie tylko skończonym nudziarzem, lecz jest wręcz niebezpieczny.

Friedrich August von Hayek

Pewne i bezpieczne funkcjonowanie w obrocie gospodarczym jest nierozerwalnie związane z bardzo dobrą znajomością reguł prawa konkurencji. Stąd też doradzając naszym Klientom, analizujemy nie tylko ich zachowanie, ale także poddajemy ocenie, co do zgodności z prawem konkurencji, planowane przez nich działania biznesowe.

Przeprowadzamy kompleksowe audyty antymonopolowe, które pozwalają stwierdzić, czy w jakimkolwiek aspekcie działalności Klienta możemy mieć do czynienia z naruszeniem prawa konkurencji. W ramach kompleksowej obsługi poddajemy analizie w szczególności te obszary działalności, które są bardziej wrażliwe z punktu widzenia prawa konkurencji, mianowicie: systemy dystrybucji, zasady ustalania cen, umowy agencyjne i wszelkiego rodzaju umowy o współpracy. Pomagamy naszym Klientom dostrzec, że pewne ich działania biznesowe mogą naruszać prawo konkurencji.

IPK stara się przekazać swoim Klientom wiedzę, iż prawo konkurencji może służyć także jako narzędzie do ochrony ich interesów przed antykonkurencyjnymi praktykami ze strony innych podmiotów gospodarczych. Stąd też, mając szeroką wiedzę co do specyfiki wielu branż (m.in. transportowa, telekomunikacyjna, energetyczna, mediowa, farmaceutyczna), analizujemy, czy konkurenci bądź kontrahenci naszych Klientów przestrzegają reguł konkurencji. IPK przygotowuje zawiadomienia do UOKiK dotyczące podejrzenia stosowania praktyk ograniczających konkurencję. Świadczymy też szeroką pomoc prawną w przygotowywaniu odpowiedzi na wezwania UOKiK jak również powództw cywilnych z zakresu praktyk ograniczających konkurencję (private enforcement).

Z uwagi na duże doświadczenie i wiedzę, jaką dysponujemy w zakresie prawa konkurencji, działalność Instytutu koncentruje się na reprezentowaniu naszych Klientów w postępowaniach z zakresu praktyk ograniczających konkurencję przed Prezesem UOKiK. Naszą pomoc świadczymy na każdym etapie postępowania, w tym także w sądowych postępowaniach odwoławczych.

Dbając o interesy naszych Klientów jesteśmy w pełni do ich dyspozycji również w sytuacjach nagłych i niecodziennych, takich jak kontrole czy przeszukania prowadzone przez Prezesa UOKiK. Służymy pomocą prawną i profesjonalnym doradztwem, jakie podjąć kroki aby tego rodzaju działania organu były przeprowadzone z jak najmniejszym uszczerbkiem dla Klienta, w tym także dla jego wizerunku. Doradzamy również w zakresie programu łagodzenia kar (leniency).

Usługi IPK w zakresie prawa konkurencji obejmują zarówno prawo krajowe jak i wspólnotowe.

IPK doradza także swoim Klientom w sprawach dotyczących czynów nieuczciwej konkurencji, m.in. reklamy wprowadzającej w błąd, rozpowszechniania nieprawdziwych informacji czy utrudniania dostępu do rynku. Reprezentujemy naszych Klientów w sporach powstałych na gruncie czynów nieuczciwej konkurencji, zarówno na drodze sądowej, jak też w negocjacjach z ich kontrahentami czy konkurentami.

ACTIVENET - projektowanie stron internetowych - Marki, Warszawa