Instytut Prawa Konkurencji - Banasiński, Bychowska, Mrówka, Witkowska-Grochowalska

Rząd nie rozwiązuje problemów, rząd je tworzy.

Milton Friedman

Monika Bychowska

Monika Bychowska jest radcą prawnym, doktorem nauk prawnych, wykładowcą na Wydziale Nauk Społecznych i Administracji Wyższej Szkoły Menedżerskiej w Warszawie; wcześniej wykładowcą na Wydziale Prawa i Administracji Uniwersytetu Kardynała Stefana Wyszyńskiego w Warszawie, specjalistą w dziedzinie krajowego i wspólnotowego prawa konkurencji.

W latach 1998 - 2009 roku była pracownikiem Urzędu Ochrony Konkurencji i Konsumentów, pełniła m.in. funkcję zastępcy dyrektora Departamentu Prawnego i Orzecznictwa Europejskiego oraz dyrektora Departamentu Ochrony Konkurencji, do którego zadań należy przede wszystkim przeciwdziałanie porozumieniom antykonkurencyjnym przedsiębiorców oraz praktykom nadużywania przez przedsiębiorców dominującej pozycji rynkowej, a także współdziałanie z Komisją Europejską i organami ds. konkurencji funkcjonującymi w państwach członkowskich UE w ramach Europejskiej Sieci Konkurencji (European Competition Network).

Jest autorką i współautorką wielu publikacji, m.in. Komentarza do ustawy o ochronie konkurencji i konsumentów.

ACTIVENET - projektowanie stron internetowych - Marki, Warszawa