Instytut Prawa Konkurencji - Banasiński, Bychowska, Mrówka, Witkowska-Grochowalska

Korupcja to nieuchronny efekt interwencjonizmu.

Ludwig von Mises

Maria Mrówka

Maria Mrówka ukończyła Wydział Prawa i Administracji Uniwersytetu Warszawskiego. W latach 1996 - 2009 była pracownikiem Urzędu Ochrony konkurencji i Konsumentów. Od 1999 roku pełniła funkcję zastępcy dyrektora, a następnie - od 2005 roku dyrektora Delegatury Urzędu Ochrony Konkurencji i Konsumentów w Warszawie, do której kompetencji należy m.in. przeciwdziałanie porozumieniom antykonkurencyjnym przedsiębiorców oraz praktykom nadużywania przez przedsiębiorców dominującej pozycji rynkowej, a także przeciwdziałanie praktykom naruszającym zbiorowe interesy konsumentów. Do końca 2008 roku Delegatura zajmowała się również postępowaniami z zakresu kontroli koncentracji przedsiębiorców.

Wielokrotnie występowała przez sądem ochrony konkurencji i konsumentów, sądem apelacyjnym oraz Sądem Najwyższym jako pełnomocnik Prezesa UOKiK w sprawach z zakresu ochrony konkurencji i konsumentów.

Jest współautorką Komentarza do ustawy o ochronie konkurencji i konsumentów.

ACTIVENET - projektowanie stron internetowych - Marki, Warszawa